ROOF Management A/S: Privatlivspolitik

– For hjemmeside, sociale medier og eksterne relationer

Version: 3. marts 2022

Denne privatlivspolitik redegør for, hvordan ROOF Management A/S (”ROOF”) behandler personoplysninger.

I tabellen nedenfor er for hver kategori af registreret person beskrevet hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilket formål samt det juridiske grundlag for behandlingen.

KATEGORIER AF REGISTREREDE PERSONER

PERSONOPLYSNINGER

FORMÅL (UD OVER DE GENERELLE FORMÅL ANGIVET NEDENFOR)

JURIDISK GRUNDLAG

Besøgende på vores hjemmeside: www.roofmanagement.dk

IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængigt af udstyr), adfærd på hjemmesiden, Facebook-id, LinkedIn-id

At hente hjemmesiden fra serveren, vise videoer på hjemmesiden, huske sprogpræferencer, skelne brugere fra hinanden, analysere brugeradfærd, optimere siden, målrette annoncer og levere specifikt og konkret markedsføringsmateriale vedr. potentielle investeringer.

Behandlingen baseres på legitime interesser i at stille hjemmesiden til rådighed; at skelne brugere fra hinanden; at huske sprogpræferencer; i at optimere hastigheden af hjemmesiden og foretage markedsføring, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Behandlingen baseres på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Samtykke baseret på § 3 i Cookie-bekendtgørelsen.

Registrerede brugere på Investorportalen

Navn, adresser, cpr-nummer (platformen), cvr, bankoplysninger etc.

Formålet med registrering af brugere på investorportalen er at kunne varetage kontakten med investorer og holde dem opdaterede på udviklingen af deres aktuelle investeringer. Investorportalen bruges ligeledes til markedsføring til potentielle investorer.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde konsulentkontrakten, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Behandlingen baseres på legitime interesser i at markedsføre ROOF, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Registrering på KYC-platform

Navn, adresse, cpr-nummer, pasfoto, telefonnummer, e-mail.

Formålet med indhentning af personoplysningerne er at overholde gældende hvidvasklovgivning og følge KYC-procedurer for Forvaltere af Alternative Investeringsfonde.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde konsulentkontrakten, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

Registrerede brugere på Hubspot

Fulde navn, telefonnummer, e-mail, postnummer.

Formålet med registrering af brugere på Hubspot er at kunne varetage kontakten med investorer og markedsføre ROOF til potentielle investorer.

Behandlingen baseres på legitime interesser i at markedsføre ROOF, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.
Den registreredes samtykke til behandling af sine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Besøgende på sociale medier

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed, jobtitel Facebook-id, LinkedIn-id

At være repræsenteret på sociale medier og være tilgængelig og korrespondere med potentielle investorer.

Behandlingen baseres på legitime interesser i at være repræsenteret på sociale medier og besvare forespørgsler, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Samtykke baseret på § 3 i Cookie-bekendtgørelsen.

Modtagere af markedsføringsmateriale og nyhedsbreve.

Obligatorisk: Fulde navn, e-mailadresse. Valgfrit: telefonnummer.

Markedsføring af ROOF til potentielle investorer mv., herunder i form af telemarketing og e-mail markedsføring.

Behandlingen baseres på legitime interesser i at markedsføre ROOF, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Behandlingen er baseret på modtagernes samtykke til behandling af personoplysninger til markedsføring, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Samtykke baseret på § 3 i Cookie-bekendtgørelsen.

Deltagere i arrangementer

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, postnummer, virksomhed, jobtitel.

Markedsføring af ROOFs ydelser til potentielle investorer, lejere, kunder mv.

Behandlingen baseres på legitime interesser i at tilbyde arrangementer, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere til ROOF

Navn, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer, stilling.

Kontakt til og indgåelse af aftaler med leverandører og samarbejdspartnere.

Behandlingen baseres på nødvendigheden af behandlingen for indgåelse af en kontrakt og på legitime interesser i kontakt med leverandører, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og f i GDPR.

Konsulenter

Navn, telefonnummer, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold.

Beregning, indberetning og udbetaling af løn, udlæg mv. samt indgåelse af kontrakt med konsulenten.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde konsulentkontrakten, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR og evt. indberetninger til Skattestyrelsen kan baseres på § 7 i Skattekontrolloven, jf. § 3, stk. 4 i lov om indkomstregister, jf. § 11, stk. 2, nr. 1 i Databeskyttelsesloven, bogføringslovens § 10, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR.

Generelle formål med behandling for alle kategorier af registrerede:

Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. kommunikation med de registrerede, dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser, fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

Samtykke

Behandlingen er baseret på dit samtykke. Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, dit udstyr, og/eller fra eksterne parter, f.eks. samarbejdspartnere mv.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at vi ikke kan stille digitale medier til rådighed eller være i kontakt med dig.

Overførsel til databehandlere

Vi anvender en række databehandlere, herunder leverandører til hosting af IT-systemer, backup og support, markedsføringsbureauer og webudviklere.

Videregivelse af personoplysningerne

Personoplysningerne ovenfor vil blive videregivet til følgende modtagere:

  • Leverandører af markedsføringsydelser og digitale tjenester
  • I forbindelse med cookies på hjemmesiden www.roofmanagement.dk: Google LLC, inkl. Google Tag Manager, Facebook Inc., LinkedIn Corporation, Adform A/S, Active Campaign LLC, Vimeo Inc, Hubspot Inc.

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:

  • Hubspot Inc., Google LLC, Facebook Inc., Linkedin Corporation, Vimeo Inc., Cloudflare Inc., Active Campaign LLC i USA baseret på EU-US Privacy Shield.
  • Microsoft Corporation i USA baseret EU’s standardaftaler fra 2010 for overførsel til databehandlere i tredjelande. Standardkontrakten er tilgængelig her.

Kontakt ROOF, hvis du gerne vil have en kopi af aftalen.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder opbevaring i visse minimumsperioder i medfør af skattelovgivningen og bogføringsloven eller så længe det er nødvendigt for at varetage civil- og strafferetlige krav, herunder i forhold til forældelsesregler.

Vi henviser til cookiedeklarationen vedr. sletning af cookies.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende databeskyttelseslovens begrænsninger – følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysningerne
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysningerne
  • Retten til at få begrænset personoplysningerne

Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger som vedkommende har givet til ROOF Management i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, som bliver behandlet i overensstemmelse med hjemlen om legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

ROOF må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre ROOF påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse med profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte ROOF.

ROOF Management A/S

Bornholmsgade 3, 3. sal
DK - 1266 København K
Tlf.: +45 93 86 57 96
CVR: 38990527
info@roofmanagement.dk

Jylland

Ved Stranden 10, 2 sal
DK - 9000 Aalborg C

 

© ROOF Management A/S 2023. Alle rettigheder forbeholdes. ROOF Management A/S der er et dansk selskab, CVR-nr: 38990527 og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT-nr. 23.144. ROOF Management A/S er en del af Nectar Invest A/S

Share This